نصب Awesome WM روی اسلکور

اولین کاری که باید انجام دهیم‌، کامپایل دوباره‌ی بسته‌ی Cairo با قابلیت پشتیبانی از xcb است‌. برای این کار در شاخه ‎/source/l/cairo در DVD اسلکور فایل cairo.SlackBuild را با یک ویرایشگر باز کرده و به دنبال عبارت ‎‎‏‎--enable-xcb بگردید‌. پس از یافتنش علامت # را از اول آن بردارید‌. یا آن بخش را به صورت زیر ویرایش کنید‌:

CFLAGS="$SLKCFLAGS" \

./configure \

--prefix=/usr \

--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \

--mandir=/usr/man \

--sysconfdir=/etc \

--disable-gtk-doc \

--disable-glitz \

--disable-quartz \

--disable-static \

--enable-xcb \

--disable-win32

فایل را ذخیره کرده و مثل یک SlackBuild عادی نصبش کنید‌. حالا به شاخه‌ی ‎/source/l/startup-notification بروید و به ترتیب دستورات زیر را اجرا کنید‌:

rm startup-notification*.tar.bz2

wget -c http://www.freedesktop.org/software/startup-notification/releases/startup-notification-0.12.tar.gz

gunzip startup-notification-0.12.tar.gz

bzip2 startup-notification-0.12.tar

VERSION=0.12 ./startup-notification.SlackBuild

upgradepkg /tmp/startup-notification-*.txz

حالا به شاخه ‎/source/x/x11/src/xcb در DVD بروید و دستورات زیر را اجرا کنید‌:

rm xcb-util-*

wget -c http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-util-0.3.8.tar.bz2 http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-util-image-0.3.8.tar.bz2 http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-util-renderutil-0.3.8.tar.bz2 http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-util-wm-0.3.8.tar.bz2 http://xcb.freedesktop.org/dist/xcb-util-keysyms-0.3.8.tar.bz2

cd $SLACKWARE_TREE/source/x/x11

for i in xcb-util xcb-util-keysyms xcb-util-renderutil xcb-util-wm xcb-util-image; do ./x11.SlackBuild xcb $i; done

upgradepkg --install-new /tmp/x11-build/xcb-util-*.txz

حال نوبت به نصب چند پیش‌نیاز می‌رسد‌. برای راحتی کار پیشنهاد می‌کنم sbopkg و src2pkg را دریافت و نصب کنید‌. باقی مراحل را با استفاده از این دو ابزار ادامه می‌دهیم‌.

برای نصب libev, lua, imlib2, giblib, feh به ترتیب دستورات زیر را وارد می‌کنیم‌:

sbopkg -i imlib2

sbopkg -i lua

sbopkg -i libev

sbopkg -i giblib

sbopkg -i feh

و حالا آخرین نسخه libxdg را از این آدرس دریافت کرده و به صورت زیر کامپایل می‌کنیم‌:

src2pkg libxdg-basedir-*.tar.gz

installpkg /tmp/libxdg*.txz

برای نصب oocairo و oopango نیز از دو اسکریپت به صورت زیر استفاده می‌کنیم‌:

mkdir oocairo

cd oocairo

wget -c https://raw.github.com/cycojesus/slackbuilds/master/l/oocairo/oocairo.SlackBuild

chmod +x oocairo.SlackBuild

./oocairo.SlackBuild

upgradepkg --install-new /tmp/oocairo-*.txzcd ..

mkdir oopango

cd oopango

wget -c https://raw.github.com/cycojesus/slackbuilds/master/l/oopango/oopango.SlackBuild

chmod +x oopango.SlackBuild

./oopango.SlackBuild

upgradepkg --install-new /tmp/oopango-*.txz

و سرانجام نوبت به کامپایل خود Awesome می‌رسد‌. آن را از این صفحه دانلود و استخراج کنید. سپس فایل awesomeConfig.cmake را با یک ویرایشگر باز کرده و عبارت زیر را:

if(DEFINED SYSCONFDIR)

set(SYSCONFDIR ${SYSCONFDIR} CACHE PATH "config directory")

else()

set(SYSCONFDIR ${PREFIX}/etc CACHE PATH "config directory")

endif()

به صورت زیر ویرایش کنید‌:

if(DEFINED SYSCONFDIR)

set(SYSCONFDIR /etc CACHE PATH "config directory")

else()

set(SYSCONFDIR /etc CACHE PATH "config directory")

endif()

فایل را ذخیره کرده و دستور make را اجرا کنید‌. پس از به پایان رسیدن این دستور به صورت زیر عمل می‌کنیم‌:

mkdir /tmp/awesome-version

make install DESTDIR=/tmp/awesome-version

cd /tmp/awesome-version

makepkg -l y -c n /tmp/awesome-version.tgz

installpkg /tmp/awesome-version.tgz

و سرانجام پس از نصب Awesome برای این که بتوانیم آن را با xwmconfig انتخاب کنیم‌، دستور زیر را وارد کرده‌:

vim /etc/X11/xinit/awesome.xinit

و متن زیر را در آن وارد کنید:

```bash#!/bin/sh

$Xorg: xinitrc.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:30 cpqbld Exp $

userresources=$HOME/.Xresources

usermodmap=$HOME/.Xmodmap

sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources

sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap

merge in defaults and keymaps

if [ -f $sysresources ]; then

/usr/bin/xrdb -merge $sysresources

fi

if [ -f $sysmodmap ]; then

/usr/bin/xmodmap $sysmodmap

fi

if [ -f $userresources ]; then

/usr/bin/xrdb -merge $userresources

fi

if [ -f $usermodmap ]; then

/usr/bin/xmodmap $usermodmap

fi

exec awesome

```

و سرانجام با دستور زیر به آن امکان اجرا می‌دهیم‌:

```bash

chmod +x /etc/X11/xinit/awesome.xinit

```.

در آینده‌ای نزدیک در مورد این مدیر پنجره و نحوه‌ی کار با آن بیشتر صحبت خواهم کرد ;-)

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus